Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/archanwell/domains/archanwell.net/public_html/autopage/admin/module.php on line 120

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/archanwell/domains/archanwell.net/public_html/autopage/admin/module.php on line 128
มวลชนวิชาการ
มวลชนทางวิชาการ   

เค้าโครงการสอนเรื่องบทบาทของสถาบันการเงินในการบริหารจัดการธุรกิจ

โดย อาจารย์พรชัย วิวัฒน์ภัทรกุล

31 มกราคม พ.ศ.2548

------------------------------------------------------------------------------------

1.      จุดที่สถาบันการเงินกับธุรกิจมาพบกัน

-----------------------------------------------------------------

1.1 การบริหารจัดการกระแสเงินสดหมุนเวียน (cashflow management)

1.2 ความต้องการระดมเงินทุน (fund raising)

1.3 การบริการชำระเงิน (payment service)

1.4 บริการบริหารจัดการความเสี่ยงทางการเงิน (financial risks management)

-----------------------------------------------------------------

2. สถาบันการเงินผู้ให้บริการภายใต้ระบบกฎหมายไทย

-----------------------------------------------------------------

2.1 ธนาคารพาณิชย์ : พรบ. นาคารพาณิชย์ พ.. 2505

2.2 บริษัทเงินทุน : พรบ. การประกอบธุรกิจเงินทุนหลักทรัพย์และเครดิตฟองซิเอร์ พ.. 2522v

2.3 บริษัทหลักทรัพย์และบริษัทจัดการหลักทรัพย์กองทุนรวม : พรบ. การประกอบธุรกิจเงินทุนหลักทรัพย์และเครดิตฟองซิเอร์ พ.. 2522

2.4 สถาบันการเงินเฉพาะกิจซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยกฎหมายพิเศษ

·       ธอส.

·       EXIM Bank

·       ธนาคารอิสลามฯ

·       ธนาคารออมสิน (สำหรับธุรกิจรายย่อย)

·       ธนาคาร SME

-----------------------------------------------------------------

3. บทบาทของสถาบันการเงินในการให้บริการแก่องค์กรธุรกิจถูกตีกรอบโดยกฎหมายซึ่งกำกับดูแลสถาบันการเงิน

-----------------------------------------------------------------

3.1 พรบ. การธนาคารพาณิชย์ พ.. 2505 : ธปท. + .. ภายใต้ พรบ. ธนาคารแห่งประเทศไทย พ.. 2488

3.2 พรบ. ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ พ.. 2522 (บริษัทเงินทุนและบริษัทเครดิตฟองซิเอร์กำลังจะถูกยุบรวมเงินธนาคารเฉพาะกิจภายใต้แผนแม่บทพัฒนาระบบสถาบันการเงินฯ)

3.3 พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  .. 2535 ภายใต้การกำกับดูแลของ ตลท. กลต. กค.

3.4 พรบ. ควบคุมแลกเปลี่ยนเงินตรา พ.. 2488 ภายใต้อำนาจของเจ้าพนักงานควบคุมแลกเปลี่ยนเงินตรา

3.5 พรบ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.. 2540

3.6 พรบ. คุ้มครองผู้บริโภค พ.. 2522 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.. 2541) โดยอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสัญญาในการกำหนดมาตรฐานของข้อสัญญาในการให้บริการทางการเงินและการธนาคารที่ถูกควบคุม เช่น สัญญาเช่าซื้อ สัญญากู้ยืมเงินเพื่อผู้บริโภค

3.7 พรบ. ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.. 2540

3.8 พรบ. การประกอบธุรกิจข้องมูลเครดิต พ.. 2545

-----------------------------------------------------------------

4. กฎสากลในการเปิดสัมพันธภาพและรักษาสัมพันธภาพกับสถาบันการเงิน : Know Your Customer – Money Laundering Prevention (KYC/MLP)

-----------------------------------------------------------------

4.1 การปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นกฎสากล และกฎหมายภายในประเทศซึ่งบังคับสถาบันการเงินทุกประเภท

4.2 มาตรการปฏิบัติคือ Know Your Customer

·       ลูกค้าต้องให้ข้อมูลต่อธนาคารโดยละเอียดและให้หลักฐานเอกสารประกอบเพื่อ

-        แสดงตัวตน (ID)

-        แหล่งที่มาของเงินได้/กิจกรรมอันเป็นที่มาของรายได้ (source of fund)

-        ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงไปจากข้อมูลเดิมที่เคยให้ไว้แล้ว (information update)

·       เป้าหมาย  : เพื่อให้สถาบันการเงินสามารถวินิจฉัยได้ว่าการไหลเวียนของเงิน/ธุรกรรมที่ลูกค้าทำกับสถาบันการเงินเป็นปรกติและเหมาะสมกับสภาพทางธุรกิจ/การประกอบสัมมาอาชีวะของลูกค้าหรือไม่

·       บทบังคับ : ถ้ายังมีข้อสงสัยอยู่ตราบใด, สถาบันการเงินต้องรายงานให้ส่วนราชการที่มีอำนาจทราบโดยพลัน

·       รายงานปกติที่ต้องนำส่ง : ธุรกิจเงินสดที่มีลูกค้า 2 ล้านบาทและธุรกรรมเฉพาะอย่างที่มีมูลค่า 5 ล้านบาท (เช่น ซื้อขายอสังหาริมทรัพย์, จำนอง, ซื้อ-ขาย เรือยนต์/รถยนต์ ฯลฯ)

·       องค์กรธุรกิจต้องให้ความร่วมมือแก่สถาบันการเงินในการปฏิบัติ KYC/MLP

·       ธปท. บังคับมาตรฐานการปฏิบัติ KYC/MLP ต่อสถาบันการเงินทุกประเภทที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ธปท.

·       ปรัชญา KYC/MLP : สถาบันการเงินต้องไม่ยอมตนเอื้อเฟื้อต่อการพยายามอำพรางที่มาอันมิชอบของความมั่งคั่งของลูกค้าและธุรกิจทั้งหลายที่มาใช้บริการ

-----------------------------------------------------------------

5. บริการบริหารจัดการกระแสเงินสดสภาพคล่อง

-----------------------------------------------------------------

          5.1 การเปิดบัญชีเงินฝากทุกประเภท

·       ต้องมีมติคณะกรรมการบริษัทให้เปิดบัญชี

·       ต้องมีมติคณะกรรมการกำหนดผู้มีอำนาจลงรายมือชื่อปฏิบัติการบัญชี (ฝาก, ถอน, เปิด, ปิด, โยกย้ายเงินข้ามบัญชี ฯลฯ)

·       เช็ค/คำสั่งโอนเงินระบุชื่อใดเป็นผู้รับเงิน ก็เข้าฝากในบัญชีชื่อนั้นเท่านั้น

·       เหตุผล : ป้องกันมิให้ผู้บริการองค์กรธุรกิจยักย้ายถ่ายเทกระแสเงินสดผิดแผกไปจากวัตถุประสงค์ขององค์กรโดยที่คณะกรรมการไม่มีโอกาสรับรู้ก่อนทำการเคลื่อนย้ายเงิน

5.2 การเปิดบัญชีเงินฝากเป็นสกุลเงินต่างประเทศ – กฎควบคุมแลกเปลี่ยนเงินตรา/กฎป้องกันการเก็งกำไรค่าเงินบาท

·       ต้องแสดงหลักฐานว่ามีเงินได้เป็น FX เช่น สัญญาซื้อขายสินค้าและบริการ, Invoice

·       ต้องแสดงหลักฐานว่ามีภาระต้องชำระหนี้เป็น FX

·       บจ. ฝากเงินได้ไม่เกิน USD 5 ล้าน

·       ถ้าเกิน ต้องขออนุญาต ธปท. ก่อน

·       การเบิกจ่ายเงินฝาก FX ทุกครั้ง ต้องแสดงหลักฐานการถูกเรียกให้ชำระหนี้เป็นเงิน FX

5.3 การเปิดบัญชีเงินฝากในต่างประเทศ

·       ต้องขออนุญาตต่อ ธปท. ทุกกรณี

·       ธพ. จะไม่ช่วยเหลือ-เอื้อเฟื้อให้ บจ. ทำการเปิดบัญชีเงินฝากในต่างประเทศลับหลัง ธปท.

·       ทั้งนี้ไม่ว่าเงินที่นำเข้าฝากในบัญชีต่างประเทศนั้น จะจ่ายจากประเทศไทยหรือจ่ายในต่างประเทศก็ตามที

5.4 เงินได้ที่เป็น FX บจ. ต้องนำมาขายต่อ “ตัวแทนรับอนุญาต” (ธพ. และผู้ถือใบอนุญาต ลป.) ภายใน 7 วันนับแต่ได้ FX มา

5.5 Sweeping Account ระหว่างบัญชีกระแสรายวันกับออมทรัพย์ บริการ cash management อื่นๆ

-----------------------------------------------------------------

6. การระดมเงินทุน

-----------------------------------------------------------------

          6.1 ตลาดทุน

-        ดอกหุ้น/หลักทรัพย์/ตราสารหนี้/หุ้นกู้

-        ขายต่อประชาชนทั่วไป : ต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบ/อนุมัติของ กลต./ตลท.

-        ขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน : จำกัดวงเงินไม่เกินปีละ 10 ล้านบาท และต้องจำหน่ายให้หมดใน 1 ปี

-        ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทต่อประชาชนตามมาตรฐานของ กลต./ตลท. ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

6.2 ตลาดเงิน - สินเชื่อในรูปแบบต่างๆ จากสถาบันการเงิน

          6.2.1 มีข้อจำกัดภายใต้การกำกับดูแลสถาบันการเงิน

·       25% ของเงินกองทุนชั้นที่ 1 ของธนาคาร

·       ห้ามธนาคารให้สินเชื่อแก่บริษัท/กิจการซึ่งมีกรรมการ, ผู้จัดการ, ผู้บริหาร สมาชิกในครอบครัวถือหุ้นอยู่ด้วย

·       วงเงินสินเชื่อที่ธนาคารอาจให้แก่บริษัทซึ่งมีธนาคารนั้นถือหุ้นอยู่ด้วยต่ำกว่า 25% ของ T1 Cap

* 5% ของ T1 Cap หรือ

* 20% ของเงินทุนที่ชำระแล้วของ บจ. ผู้กู้

·       ถือตามเกณฑ์ที่ต่ำกว่า

6.2.2 "สินเชื่อ" หมายความรวมถึง

·       การกู้ยืมเงินทุกประเภท เช่น กู้ยืมมีกำหนด, call loan, ตั๋วเงิน (B/E, P/N/cheque), O/D และ DAUE (ให้เบิกเงินก่อนเช็คผ่านเคลียริ่ง)

·       การค้ำประกัน

·       L/C, SBLC

·       FX, Derivatives, index-linked contracts

-----------------------------------------------------------------

7. บริการชำระเงิน

-----------------------------------------------------------------

·       Payment, fund transfer, remittances

·       Cash management services

-----------------------------------------------------------------

8. FX/Financial Derivatives

-----------------------------------------------------------------

9. Loan Syndication/Project Financing

-----------------------------------------------------------------

 

 

จำนวนผู้เข้าชม 001394 คน